Fundacja im. Wulfa Schumachera

ZIELONY PORADNIK

 

Jako Fundacja im. Wulfa Schumachera, chcemy dzielić się wiedzą i działaniami jakie Schumacher Packaging podejmuje na rzecz ograniczenia emisji CO₂.

Cel działań Schumacher Packaging w zakresie klimatu został ustalony przez Dyrektora Generalnego, Pana Björna Schumachera: „Zrównoważony rozwój nie jest już trendem, ale koniecznością. Dzięki wprowadzonym modernizacjom chcemy również wspierać nasz ambitny cel, jakim jest wdrożenie do 2035 roku produkcji neutralnej pod względem emisji CO₂. Zawsze myślimy i działamy w interesie przyszłych pokoleń. To część naszego DNA.”

Aby skoordynować działania Grupy w Polsce, 26 stycznia 2023 roku powołaliśmy w Grupie Schumacher, Zespół ds. Neutralności Klimatycznej. Działania Zespołu obejmują m. in. aktualizację danych dot. naszego śladu węglowego, czyli tego, jak bardzo wpływamy na zmianę klimatu. Następnie Zespół proponuje rozwiązania, dążące do jego zmniejszenia do zera. 

Wśród propozycji są np. sposoby na poprawę efektywności energetycznej (zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła na produkcję), a także np. sposoby zasilania Zakładów w zieloną energię. Zespół pracuje również nad zgodnością działań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej z przepisami prawa, dba o poprawę świadomości klimatycznej pracowników, a także komunikację wewnętrzną i zewnętrzną dot. neutralności klimatycznej, śladu węglowego, ochrony klimatu i transformacji energetycznej.

Na zdjęciu Członkowie Zespołu: Paweł Liberkowski (Przewodniczący Zespołu), Dominika Prokop-Czerniak, Emilia Majewska, Demetriusz Janowski, Magdalena Listewnik, Karolina Didyk, Przemysław Gondek.

Skąd wiemy, że klimat się zmienia?

Fakty klimatyczne 

Klimat Ziemi zmieniał się zawsze – w tym zdaniu nie ma nic kontrowersyjnego, to łatwy do sprawdzenia fakt. Jednocześnie jest to częsty argument przeciwników faktów klimatycznych, bo ma sugerować, że obecnie obserwowane zmiany są także naturalnym procesem. A to nieprawda.

Sprawdzonych informacji na ten temat można szukać w najpoważniejszych raportach wydawanych od 1990r. w ramach IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu). Raporty te opracowuje zróżnicowana grupa ponad 800 nominowanych przez rządy całego świata, przemysł i organizacje non-profit naukowców oraz innych ekspertów. Według każdego z nich to człowiek odpowiada za praktycznie całość obecnych zmian klimatu. Dodatkowe emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (głównie ze spalania paliw kopalnych – węgla, ropy gazu i innych, ale nie tylko) zwiększają efekt cieplarniany i prowadzą do wzrostu temperatury Ziemi. Nie odpowiadają za to ani wulkany, ani cykl słoneczny, ani naturalna zmienność klimatu.

Co dokładnie ociepla klimat?

Największe źródła emisji CO2 

Jaka jest różnica między pogodą, a klimatem?

Wciąż nie brakuje osób, które – widząc opady śniegu w grudniu – pytają: „gdzie to globalne ocieplenie”? Podstawowy błąd takiego myślenia polega na tym, że to, co w grudniowy poranek widzimy za oknem, to pogoda, a globalne ocieplenie dotyczy klimatu całej Ziemi. Więc nawet jeśli w Bydgoszczy temperatura jest niska (a dokładnie – jest poniżej średniej wieloletniej), to w innej części planety może być znacznie wyższa niż normalnie. Ponadto zmiana klimatu nie oznacza, że pogoda zniknie – wciąż pozostaje ona zmienna, mamy okresy cieplejsze i chłodniejsze, bardziej mokre i bardziej suche. Zmiany widać w długoterminowych trendach – przy czym z dekady na dekadę dni gorących jest więcej (i w danym obszarze pojawiają się dni tak gorące, jak nigdy), a zimnych jest – średnio – mniej.

Jakie są skutki zmiany klimatu?

Wiele zmian w systemie klimatycznym nasila się w bezpośrednim związku z postępującym globalnym ociepleniem. Obejmują one:

Prognozuje się, że postępujące globalne ocieplenie spowoduje zwiększenie zmienności pór i intensywności opadów, globalnych opadów monsunowych oraz nasilenie zjawisk wodnych i suchych.

Jakie są skutki zmiany klimatu w Polsce?

  • Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami, powodującymi powodzie. Takie opady nie nawadniają gleby, powodując jeszcze większe susze (wilgotna gąbka (gleba) lepiej chłonie wodę niż ta zupełnie sucha).

  • Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Zmiany będzie można zaobserwować również w porze zimowej, kiedy to skróci się okres zalegania i grubość pokrywy śnieżnej oraz nasili się proces parowania, co wpłynie na spadek ilości wody w kraju.

  • Nie bez znaczenia będzie również zmiana zasięgu występowania roślin i zwierząt, która może wpłynąć na kondycję drzewostanów i roślin uprawnych.

  • Efektem zmiany klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień lub osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale także na zboczach dolin rzecznych i na klifach wzdłuż brzegu morskiego

  • Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na rolnictwo, budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.

  • Nasilenie się zjawiska przeżyźnienia wody – zbyt dużo składników odżywczych paradoksalnie szkodzi rybom i innym organizmom. Widzimy to podczas np. coraz częstszych zakwitów sinic.

  • Zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w wyniku stresu termicznego i zanieczyszczenia powietrza – zgony podczas upałów, choroby układu krążenia.

  • Większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej.

  • Zmniejszenie możliwości chłodzenia elektrowni cieplnych, czego skutkiem będzie przykładowo spadek ich mocy produkcyjnej i przeciążenie sieci energetycznej.

Co to jest neutralność klimatyczna? 

Czy warto być neutralnym klimatycznie?

Obserwowane zmiany klimatu to fakt. Przyzwyczailiśmy się do debaty na wiele różnych tematów, jednak w tym przypadku środowisko naukowców i ekspertów jest zgodne, a pojedyncze przypadki przeciwne tylko potwierdzają regułę. Faktem jest również to, że to nasze działania doprowadzają do masowego wymierania gatunków, a przyszłość ludzkości jest zagrożona. Jeżeli teraz niczego nie zrobimy to za naszą ignorancję zapłacą nasi potomkowie – dzieci, wnuki. Naturalnie otaczamy ich opieką i dajemy im wszystko, co najlepsze. Świat wymaga od nas teraz jeszcze więcej wysiłku – utworzenie rzeczywistości neutralnej dla klimatu. Gorąco wierzymy, że jesteśmy do tego zdolni – z kwaśnymi deszczami i dziurą ozonową sobie poradziliśmy, teraz czas na gazy cieplarniane!

Źródło materiałów: www.naukaoklimacie.pl; www.klimatycznabazawiedzy.org; Jak pisać o klimacie? Poradnik dla dziennikarzy i dziennikarek – zielona.gazeta.pl, 2023

Scroll to Top